SUPER RED GOOD GREEN

Het Groene Hart wordt gekenmerkt door zijn weidsheid en gevarieerde subtiele landschappelijke karakteristieken. Deze staan onder druk van de hedendaagse planologische methodiek van vlekvormige ontwikkelingen aan de randen van bestaande kernen. Door deelopgaven aan een lijnvormig element te koppelen, kunnen verschillende landschappelijke karakteristieken worden hersteld en ontwikkeld en het landschap beter toegankelijk worden gemaakt. Door een strategisch nieuwe waterverbinding tussen de Rotte en de Rijn via Hazerswoude worden nieuwe aanleidingen in het landschap gecreëerd. Ter ondersteuning van het fijnmazige, recreatieve netwerk passen wij op de knooppunten subtiele en op kleinschalige wijze verschillende nieuwe functies in, gehuisvest in gebiedseigen typologische bouwwerken. Hiermee wordt voor de huidige (agrarische) lokale partijen de gelegenheid geboden mee te bouwen aan een nieuw recreatief consumptielandschap binnen het bestaande productielandschap. Door het eigen gebruik en de verhuur van boten, fietsen en paarden kan je op veel recreatieve manieren de verschillende landschappelijke karakteristieken ervaren.

 

…in het boslandschap kruisen we een broedgebied voor vogels, een golfbaan en een aantal (proef-) boerderijen en landgoederen in het bos, aan het water. De agrarische school krijgt een nieuwe plek, waardoor onderwijs en bosonderhoud in het gebied geïntegreerd worden. Het bos wordt verrijkt met een presentatietuin van de boomkwekers. Zij zullen zorgen voor een diversiteit aan gewassen. Het woud kenmerkt zich door een spel van open kamers en dichte boompartijen.

 

…in het akkerland kruisen we de akkers van de boeren die de mogelijkheid krijgen voor het ontwikkelen van kleinschalige economische activiteiten. Voorwaarde is dat deze activiteiten in het groen worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld een minicamping of huisvesting voor studenten en (buitenlandse-) loonwerkers. Er worden smalle wandelpaden door hun land aangelegd ter verfijning van het bestaande netwerk.

 

… in het dorp wordt een aansluiting gemaakt op de bestaande waterverbindingen en bestaande bebouwing in de vorm van een plas en een sluis. De bestaande dorpsrand wordt gerestaureerd en aangevuld met nieuwe woningen en recreatieve voorzieningen in het groen zoals bijvoorbeeld een jachthaven, theetuin, manege of galerie. Door deze vervlechting ontstaat een meandercontour die een blijvende ruimtelijke begrenzing geeft aan het dorp.

 

… in het veenweidegebied, waar de boeren doorgaan met hun bedrijfsvoering, wordt het open gebied verrijkt door boomgroepen, die de omgeving voor mens en dier aanvullen met lommerrijke plekken. Fiets- en ruiterpaden worden aangelegd volgens het concept van de “kerkpaden”. Een in onbruik geraakte sluis wordt nieuw leven ingeblazen door de aansluiting op de nieuwe waterverbinding. Rondom deze sluis wordt een nieuw buurtschap gemaakt met woningen en recreatieve voorzieningen zoals een “Bed & Breakfast” en horeca.


DATA

Ontwerp: Daniël Leenders (6to9DESIGN)

i.s.m. S. Loomans, W. Loomans en J. Brouwer

Omschrijving: Ontwerpvisie recreatieve vaarroutes

Locatie: Hazerswoude e.o.

Opdrachtgever: ministerie VROM

Status: niet gerealiseerd